<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16343493\x26blogName\x3dLIFE\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://nadken9.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://nadken9.blogspot.com/\x26vt\x3d5861092146070977300', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
http://tokyosweets.blogspot.com
for Cakes, Cupcakes, Decorated
Cookies and Cake Toppers
Thursday, November 29, 2007

lamanya tak update blog ini.... bukan kerana 'segan' bak kata orang Kedah... (malas) tapi kerana ketiadaan kamera.... kamera tertinggal di rumah kawan... tapi tak sempat nak pi ambil lagi... hmmmm.... banyak jugak event yang terlepas... nak buat cam mana tak dak rezeki... semua gambar dalam entry nih di ambil dengan handset hubby... sorry kalau tak clear...

butterfly cookies yang Umie tempah duluuuuu
tengah disejukkandah siap packing... :D
di TUFS untuk gakusai.... sempat pergi sehari saja... lepas tuh demam teruk :(

gambar-gambar di TUFS ni pun di ambil dengan tergesa-gesa... sebab dah start rasa seram sejuk nak demam... hari lepas tuh demam teruk sampai 39 darjah... :D