<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16343493\x26blogName\x3dLIFE\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://nadken9.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://nadken9.blogspot.com/\x26vt\x3d5861092146070977300', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
http://tokyosweets.blogspot.com
for Cakes, Cupcakes, Decorated
Cookies and Cake Toppers
Thursday, June 11, 2009

Yamanashi Tour bersama Geng Hachioji... Naael di depan Pintu Masuk Utama Shibazakura Park

rombongan cik kim and cik ah
alhamdulillah.... cuaca cerah dan panas sekali... nampak terang Gunung Fuji... subhanallah!!rehat sebentar sebab panas dan letih berjalan.. ya ka?? letih bergambar ada laaaNaael dengan bunga shibazakura

akibat suka sungguh dia dengan kartun horton...
bergambar di kedai cenderahati Fuji Safari Park

Naael suka van-van Fuji Safari Park... amik gambar ngan van saja... sebenarnya aktiviti berjalan nih dah lama... cuma Ummi saja malas nak update blog... ehheheh... sorry mak tok
Monday, June 08, 2009

at main gate
hannah sempat makan atas ferris wheel

seronok tak hingga... alhamdulillah hadi bukan jenis gayat dan takut.. ummi dan hadi saja naik attraction yang mencabar... hahhaha...